Megtaláltuk a TORINÓI LEPEL magyarországi őrzőhelyét!

 

FELHÍVÁS

CSATLAKOZZATOK A LEPEL EGYKORI ŐRZŐHELYÉNEK HELYREÁLLÍTÁSÁHOZ!

 

Áldott  Magyar  Testvéreink!!!

Mi    akik   Szkíta-Hun-Mag-Magyari  lelkeknek  valljuk   MAGUNKAT,  ÚGY DÖNTÖTTÜNK   FÖL   VÁLLALJUK  ŐSI  SZELLEMI  VÉRVONALUNK  HAGYATÉKÁT!

Közzé  tesszük, hogy  a  JÉZUSI-SZELLEM-CSALÁD    EGYENES  ÁGI  LESZÁRMAZOTTAI  VAGYUNK  ITT  A FÖLDÖN  A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN.

(  Természetesen  a Föld  számos pontján  élő Testvéreinkre  is gondolunk,  BÁRHOL  ÉLJENEK  BÁRMELY  NEMZETTSÉGBEN  TISZTA  LÉLEKKÉNT!)

Ez   a  TÉNY  tetten érhető  az  ŐSTÖRTÉNETI  HAGYATÉKAINKBAN.  Mindazok akik ezt  a  tudják,  eltörölték   és eltitkolták   előlünk, hogy  ne derüljön ki az igazság!   Félnek a számon kéréstől, mert  JÉZUS  SZELLEME   ITT    MUNKÁLKODIK  KÖZÖTTÜNK ,   A   JELENBEN   TESTET   ÖLTÖTTEK   KÖZÖTT.

Hála   ISTENNEK  MINKET   MÁR   NEM   TUDNAK   ELHALLGATTATNI, MEGGYILKOLNI    MERT  AZ  IGAZSÁG    A   SZELLEM  SZABADSÁGA      ÖRÖK- S- ÉG!!!

Tudjuk   és  hirdetjük, hogy  Jézus  Urunk   Szent Szelleme  a  Mi  Égi  és Földi TESTVÉRÜNK  és  az EMBERISÉGÉRT  hozott  ÁLDOZATA,   NEM  VOLT  HIÁBA VALÓ!  Ő itt  a  FÖLDÖN,  EGY  SZELLEMI   FORRADALMAT  INDÍTOTT EL,  hogy  a  FÖLD  és az  EMBERISÉG  BETÖLTSE  CSODÁLATOS  KÜLDETÉSÉT,  MEGISMERHESSÉK   A   LELKEK  A  MINDENHATÓ  ANYA – ATYA  ISTEN  SZERETETÉT   ÉS EREJÉT  A  MENNYBEN  ÉS   A   FÖLDÖN!!!

(  Ezt  sokan nem   így akarták   és hogy  elhallgattassák  orvul MEGGYILKOLTÁK)

Mi  a  TITKOS  TUDÁS   ISMERETÉBEN,  SZABAD AKARATUNKBÓL  KINYILVÁNÍTJUK , HOGY  AZ  ÉGI KIRÁLYI  VÉRVONAL   UTÓDAI  VAGYUNK,  és  felelősséget érzünk  az   IGAZSÁG  feltárásáért   és  kimondásáért.  Fontos, hogy  az  EMBERISÉG  TUDATÁRA  ÉBREDJEN,  MILYEN  ERKÖLCSTELEN és  NÉP-PUSZTÍTÓ  programot  hajtanak  végre   ellenük .

Eljött   az  ideje, hogy az   EMBERI  FAJ  FÖLEMELKEDJEN  AZ ŐT  MEGILLETŐ  ISTEN-EMBER  TUDATSZINTJÉRE.

Mivel  azonban  még sokan  a  szellem  szintjén is  az  ”  általános  iskola osztályait ”  járják , segíteni kell  a   tömegeknek, az  ELME  megtisztításában a  SZÍV – SZERETETÉNEK   ÚTJÁN.

Sok  évszázad   szennyezte be  a  TÉR-IDŐ  rendszereket,  betapadtak  és letapadtak  a  tudatok, különféle  lények  dogmatikus  programjaiba.

Megkezdtük  ezen   tudat-rétegek  szellem szintű kitisztítását, hogy   létre tudjunk hozni  egy  viszonylagos  egységes  TISZTÁN-LÁTÓ-HALLÓ   TUDAT  minőséget, amire   rá lehet  csatlakoztatni  a   KRISZTUSI   SZERETET  ENERGIÁIT.

Az  EMBERI fajt  át kell segíteni  az alacsony  rezgés   küszöbének  átlépésén,

ez  pedig  az    EGYETEMES  TÖRTÉNELMI  IGAZSÁG  FÁTYLÁNAK   FELLEBBENTÉSÉVEL   LEHETSÉGES.

Mivel a Föld  már  megkezdte  emelkedését  az  5. dimenzióba,  ez  kihat minden létezőre.

A  fizikai  testek  különféle ”  betegség faktorokat ”  produkálnak.  Ezek  a  tünetek az  estek  többségében a    finom  áthangolások   miatt vannak, hogy sejt szinten megtörténjen  a  faj ujjá, ÚJ-EMBERRÉ  VÁLÁSA.

Az   a  feladata  minden úton  haladónak   és  útra  kelőnek, hogy segítsen -a   MÁR MEGÉLT  TAPASZTALATA  ÁLTAL –   ELENGEDNI  A  FÉLELMET  ember  társainak,  a  SZELLEM-LÉLEK-TEST  TUDATOS  ÁTLÉNYEGÜLÉSBEN.

Mi akik elöl haladunk  a  SZOLGÁLATBAN  tudjuk ,  ez  a  LÉLEK  SORS FELADATUNK ,   MERT  SZENT KORONÁNK  ÁLTAL  VÁLLALTUK    A  NEMZET   KRISZTUSI  KERESZT  ÚTJÁT.   KARMIKUS  UTUNK      VÉGSŐ  PONTJÁHOZ   ÉRKEZTÜNK,  a  KORONA  BEJÁRTA  SZAKRÁLIS   KÜLDETÉSÉT.  Tettük  ezt  ISTENÜNK  IRÁNTI  FELTÉTEL  NÉLKÜLI   SZERETETBŐL  ÉS   A  VILÁG  NÉPEINEK  MEGVÁLTÁSÁÉRT!!!

KÍVÁNJUK    KÖZÖSEN,  HOGY   A   MINDENHATÓ  EREJE  ÉS SZERETETE  KÍSÉRJEN   BENNÜNKET  ÁLMAINK   VÉGSŐ   MEGVALÓSÍTÁSÁBAN!!!  AKARJUK   EGYÜTT   EGYETEMLEGESEN,  HOGY  A    FÖLD  BÉKÉBEN,  BOLDOGSÁGBAN,  EGÉSZSÉGBEN    és  BŐSÉGBEN   ADJON   NEKÜNK  HONT  és    OTTHONT.  ÖRVENDEZTETHESSEN  MEG  MINDANNYIUNKAT   SZOLGÁLATUNKÉRT   CSERÉBE,  MINDEN  SÍKON , MINDEN TÉRBEN  ÉS  MINDEN   IDŐBEN!!!

A  MI URUNK  JÉZUS  NEVÉBEN  LEJEGYEZTE: Szelei  Magdolna  Mária

Budapest  2014. szeptember  25.

 

ÁLDÁS    ÁLDÁS    ÁLDÁS    MINDENKINEK  MERT  MIND-EN -KI- EGY!!!

 

 

 

Az Örökség vállalása

 

A szeptember 5-7 között, Szegeden megtartott Nemzeti Szer, – hogy fordulatot hozzon egy nemzeti szintű egység megteremtésének az elindításában, – beváltotta célját. Kisboldog Asszonyunk születése napjának tisztelete és valós történelmi, szakrális múltunk megdöbbentő információi, új felületet kínálnak az egység létrejöttére.

De milyen új információkat hoztak el erre a rendezvényre? Attila királyunk kapcsolatát Jézus Urunk feltámadási leplével, amit Ő maga hozott magával Edesszából (Urfa), majd mind végig vele volt az Európai utazásai során! A nála lévő lepel előtt térdelt le egész Európa, beleértve Róma akkori püspökét is. Mert Attila gyógyítani jött, és nem hódítani. Azért jött, hogy helyreálljon Jézus urunk valós élettörténete és tanítása. Hogy a római birodalom által államvallássá hamisított kereszténységet visszavezesse Jézus tiszta tanításaihoz, és életpéldázatához.

Amikor hazatért, a lepel is hazatért. Itt őriztük Pannon föld közepén, egy az Arvisurában már említett szellemi iskolában. Egészen 1301-ig, III. András király haláláig, – amikor is kihalt az „Árpád-ház” fiú ága.

Megtaláltuk azt a helyszínt, ahol a szentély falainak romjai találhatóak. A hely, és a még ott létező szellemi vezetők tanításai, beavatásai által látjuk, hogyAttila, nem csupán harcosa volt Jézus Urunk igaz hitének, hanem vérszerinti leszármazottja is! Mert a valóságban Jézusnak és Mária Magdolnának három megszületett gyermekéről tudunk, és egyikük egy fiúgyermek. Négy-öt generáció múltán születik Attila, szintén Edesszában….

Így nyer értelmet a Kárpát-hazában élő magyar kettős fejedelemség Apostoli státusza, majd az azt követő Apostoli királyság különleges státusza. Fontos tudnunk, hogy a magyarság Apostoli minősége nem Istvánnal, azaz a királysággal kezdődik, hanem a kettős fejedelemség és Atilla korától! Mert a nyugati királyok az Isteni Kegyelem alapján uralkodtak, míg a mindenkori magyar király, mint Apostol Király, – az Istenfiúi Örökség jogán. Ezért a magyar királyság Apostoli Királyság, mind addig, míg él az egyenes ági vérvonal. Az Apostol Királyok számára megadatott az Isteni Bizonyosság, a beavatás, a királlyá választás révén. Mert a Magyar Szent Korona az Isteni Bizonyosság megszemélyesítője. Égi Élő Igazság. Amely élő, Isteni személyesség. Mindemellett Jézus feltámadási leple is Isteni Bizonyosság. Mert benne él a feltámadás bizonyítéka és magyarázata. Azzal, hogy Jézus kimondja, az Atya és Én Egyek Vagyunk! Mit is mond Jézus? Azt, hogy a feltámadás során maga az Atya jön „vissza”. Tehát Amely élő, Isteni személyesség. Mindemellett Jézus feltámadási leple isIsteni Bizonyosság. Mert benne él a feltámadás, a lepelben maga a Teremtő van jelen, élő minőségben.

Mindkét Isteni Bizonyosság összetarozik. A Korona és a Lelep, bár két személyiség, – voltaképp Egy. Összetartoznak. Elpusztíthatatlanok, hallhatatlanok. Mert valóban Isteni Bizonyosságok.

Magyarságunk nagy rejtélye a vérvonalunk és a szellemi tudásunk. Történelmünk teljesen lefedi a Jézusi keresztutat.  Csak hogy az üdvtörténelmi keresztutunk főszereplője a Magyar Szent Korona! A nemzet csak beteljesíti, megvalósítja az áldozatot. Mert a nemzet és a Korona áldozata okán válik az eddigi gyalázat, – Jézus Urunk életének és tanításainak meggyalázása, – az Isteni Kegyelemmé. Ezzel törlődik a hamis program. Ez a magyar nép és a Korona vállalt üdvtörténelmi szerepe.

Ezek voltak a mindenkori királyaink legtitkosabb beavatási szintjei.

A világi és egyházi hatalmak mindvégig féltek, rettegtek attól, hogy a magyarok újra emlékezni fognak a valódi múltjukra. Meg is tettek az eltelt évszázadok alatt minden gonoszságot, hogy ezt elkerüljék. És ezért nem kerülhetett napvilágra a Fatimai jelenésekkor átadott harmadik üzenet valódi tartalma. Az üzenet az Apokalipszis.Azonban nem úgy, ahogy Rómában olvassák és értelmezik. Az Apokalipszis görög kifejezés. Jelentése: „Lehull a lepel”.

Igen, jól olvassátok! Ez Jézus valós életrajzának, tanításainak és a feltámadási lepelnek az újbóli napvilágra kerülését jelenti. Vatikáni titkos könyvtári relikviák és a magyarokra vonatkozó eredeti emlékek igazolják mindezt. Ezért is zárták el előlünk.

Már nem számít. A szellem és az Egy Isteni Akarat újból felszínre hozza mindezt. Azt gondoljuk, hogy a keresésnek vége. Eljött az idő, a felfedésre. A Lepel valóban lehull!

Mégpedig azáltal, hogy mindezeket felismerjük saját Örökségünknek. Felismerjük és Vállaljuk. Ez az Örökség, képes egységet teremteni közöttünk, – bármilyen korábbi politikai, vallási, vagyoni, nemzetiségi, szakrális nézetkülönbség vagy érdekkülönbség ellenére is.

Ma már nem a király szintjén él a beavatási útvonal. Ma tömeges felébredésben és nagy létszámban történik a beavatás. Ezekbe a titkokba. Az Örökségbe.

Arra szólítunk minden értelmes és jó lelkületű testvérünket, hogy csatlakozzon a Szegedi Szeren, hangos szóval és háromszor kimondott kijelentésünkhöz:

VÁLLALJUK!

Ez az Örökség képes egységbe állítani bennünket.

Hát ezért mondjuk azt, hogy a Szegedi Szer, új kezdetet jelent nemzeti szinten az egység létrejöttében. Ehhez várunk benneteket, vállaljátok fel bátran Örökségeteket! És minden további eseményen, gyűlésen, rendezvényen egyre többen vállaljátok az Örökségeteket.

 

Maradunk tisztelettel az Isteni Bizonyosságban:

Szelei Magdolna Mária, Nagy Gábor, Korona Sándor, Répássy Viktor

 

 

Ö R Ö K S É G

Az Apokalipszis elkezdődött

 

Minden, amit eddig titkoltak valós történelmünkről és szakrális vérvonalunkról, nyilvánosságra kerül. Így már azt is tudjuk, hogy Atilla királyunk saját kezűleg, maga hozta el Edesszából Jézus urunk Feltámadási Leplét. Vele volt végig az Európai útján, hisz Ő azért jött, hogy helyreállítsa Jézus valódi tanításait, életpéldáját és életrajzi adatait. Aztán a Lepel visszajött Kárpát-honba, egy szentélyben őriztük Pannónia közepén 1305-ig. (lásd: Arvisura, Képes Krónika, Pray Kódex…)

Az apokalipszis tehát valójában azt jelenti, hogy „Lehull a lepel”. Azaz, az igazság napfényre kerül. Nekünk, magyaroknak, – az üdvtörténelmünk okán, – most kezdődik el a feltárás folyamata. Mind lelkileg, mind tudatilag, mind fizikailag.

Megtaláltuk az egykori szentély helyét és maradványait! Szeretnénk a romok helyett újra felépíteni a körszentélyt, és méltó zarándokhellyé építeni, kitisztítani a körülötte lévő területet. Hogy leborulhasson Jézus Feltámadási Leplének őrzőhelye előtt az arra méltó és tudatos nemzet.

Ehhez kérünk segítséget, hogy a közös Örökségünket, összefogva újra életre keltsük.

A hely birtokba vétele, a szentély újbóli felépítése és zarándokhellyé alakítása közös összefogással megvalósítható. Ehhez kérünk minden jóérzésű magyar Örököst, hogy egyéni lehetőségeinek a figyelembe vételével, támogassa az újjáépítést. Mindenki, ahogy és amivel tudja.

Az erre a célra született adományszámla javára várjuk a nemzet tagjainak segítségét, akár hívő, akár nem.

 

Az adományszámla számlaszáma:

 

Szentgál és vidéke Takarékszövetkezet

73600046-50011287

 

Köszönjük a felajánlásokat!

Szelei Magdolna Mária, Nagy Gábor, Korona Sándor, Répássy Viktor