SZÖGED VÉRTÓ – MAGYAR TÖRTÉNELMI NEMZETI EMLÉKHELY ÉS A VÉRTÓ ÚJJÁSZÜLETÉSÉNEK HITELES LEIRATA

Történeti szakrális leirata

(Kivonat)

 

Ajánlom:

Fiainknak, gyermekeinknek, az ÚJ, IGAZ MAGYAR jövőnek, ÉLTET-Ő-SZER-ETETTEL, hogy erőt merítsenek a Tiszta Forrásból, és újra szabaddá tegyék az ősi magyar hazát, a Kárpát-medencét, a Csángó földtől az ősi Őrvidékig.

 

Szeged város történelmének igaz kapcsolata a Vértói dombon álló emlékművekkel, melyek őseinknek állítanak méltó emléket.

2012. évben 30 éves lett a Szögedi Vértó, amelyet a Magyar Történelmi Emlékhellyel együtt álmodtam meg és valósítottunk meg teljes magyar összefogással. A kurgán nemcsak ősi hun  temetkezési hely volt, hanem szakrális beavatóhely és figyelő őrhalom is, valamint területhatárt is  jelöltek vele ősi hun eleink. 896-ban nem „honfoglalásra”, hanem HONVISSZAFOGLALÁSRA érkeztek vissza a magyarok, akik a törzsszövetség döntése szerint ATTILA nagy királyunk akkori birodalmi központját- az ŐSI HUN-GÁRIÁT érkeztek visszafoglalni. Nem volt akkor sem egyszerű, hiszen a nyugati hatalmak összefogását és ellenállását kellett áttörniük (akárcsak ma).

A pozsonyi csatában a magyar erők Árpád vezetésével megsemmisítő csapást mértek a rabló nyugati hordákra. Az egyszerű katonák, mint BÚVÁR KUND mind hősök voltak. Jó időre elvették a kedvüket a Szent Magyar Haza gyarmatosításától, kirablásától, hiszen a nemes szívű és becsületes magyarok a harcművészet mesterei voltak, ősi szakrális tudásukkal olyan erőt képviseltek, amit a rájuk támadó népek nem tudtak áttörni.

 

Akkor gyertek velem tovább!  489-ben vagyunk, Nagyszentmiklóson, ATTILA nagy királyunk a NAPKÖRÖSZTÉNYSÉGET az ÉLTET-Ő SZER-ETET – JÉZUS-NAZÍR igaz vallását, és ősi több ezer éves ANYAJOGÚ törvényünket hirdető hun főtáborban.

Ekkor a németek-bajorok, békét és barátságot színlelve jól megfontolt szándékkal egy nőt küldenek –  Ildikót – Attilának feleségül, a nagyszentmiklósi főtáborba, ahol egy éjszaka  ATTILA NAGY KIRÁLYUNKAT  alattomos módon megmérgezi.

A VILÁG URA HALOTT!

 

Ekkor omlanak lelkileg össze eleink, és ekkor esik szét a Hun Birodalom. A hunok, két táborra szakadva egymást okolva – összecsapnak, az egyik tábort CSABA királyfi vezeti.

A véres, értelmetlen összecsapásnak DEÉDES ARANYASSZONY vet véget. Ekkor esik el az értelmetlen harcban MAROS fősámán, DEÉDES ARANYASSZONY egyik férje és ESZÉK FŐSÁMÁN. Ezután DEÉDES ARANYASSZONY a harmadik férjét utasítja, NEKESE FŐSÁMÁNT, hogy ATTILÁT temessék el. Így kerül sor az első temetésre, az első nyughely kijelölésére. NEKESE fősámán jelöli ki a sír helyét. Nevezetesen ARAD-MEGYEI-PEREG-nél 1000 lépésre kéthódos irányába, (lásd: Arvisura”igazszólás”, megfelelő fejezete, borítót lásd 1.sz.melléklet) a Maros folyó egyik ágában, a Szárazérbe a mai FÖLDEÁK térségében. Magyarországra belépő szakasza a Szárazérnek NAGYÉRBEN (csekély vízhozamú ág, ahol el tudták rekeszteni a vizet) került sor ATTILA nagy királyunk hármas koporsójának az elhelyezésére. Majd reáengedték újra a SZÁRAZÉR-NAGYÉR vizét, a temetésen résztvevőket ott helyszínen kivégezték, hogy hírvivője se maradjon, hogy HOL NYUGSZIK ATTILA NAGY-NAP KIRÁLYUNK.

A temetés után DEÉDES ARANYASSZONY parancsot adott a hunoknak, a nagyszentmiklósi főtábor elhagyására. Az egyik tábor, amely az értelmetlen testvérharcban vereséget szenvedett CSABA vezér (király) vezetésével keletre indult, hátrahagyva véreink egy részét a székelyeket, akik ma napig híven megőrizték kultúránkat, ősi hitünket – Székelyföldön. Csíksomlyón Pünkösdkor mai napig őrzik az ősi hagyományt, várni és köszönteni a NAP és a FÉNY újjászületését. Habár az új-zsidó keresztény vallások mást hirdettek, ezt a szokást nem tudták elvenni vagy megmásítani! Minden évben óriási tömegek indulnak a pünkösdi zarándoklatra, BABBA MÁRIÁHOZ – a NAPBA ÖLTÖZÖTT BOLDOGASSZONYHOZ.

Ekkor kerül sor az új Hun főtábor áttelepülésére DEÉDES ARANYASSZONY vezetésével a SZÖGED MELLETTI FEHÉRTÓ PARTJÁHOZ KÖZELI ősi ÓPUSZTA-SZERRE (lásd 2.sz.melléklet). SZÖGED- CSONGRÁD-CSÉPA valóban egy szakrális tengely. Ennek egyik megmaradt bizonyítéka a csongrádi út mentén a Sándorfalvi Fehér-tó mellett meglévő a KURGÁN. DEÉDES ARANYASSZONY parancsot ad fiának SZÖGED VEZÉRNEK (aki egy TYÚMEN 10.000 harcos vezére) a pár kilométerre hátrahagyott ATTILA első sírjának (Pereg melletti kéthódos) őrzésére. SZÖGED VEZÉR lovasjárőr-csoportja majd 20 éven keresztül, minden nap TÁPÉNÁL (A SÁRGÁNÁL) a Tiszán átúsztattak a „SZKÍTA-SZIGETRE”-Tisza-Maros szöge és fellovagoltak a Maros-Szárazéri-Nagyéri ágában nyugvó – ATTILA NAGY KIRÁLYUNK első nyugvóhelyéig, hogy ellenőrizzék nem háborgatták-e a sírt (lásd: Arvisura- Igazszólás megfelelő fejezete).

20 év után DEÉDES ARANYASSZONY egyszerű asszonyi bölcselettel úgy döntött (teljesen ész –és célszerűen), hogy ne kelljen minden nap a járőrcsapatnak kilovagolni hozzák be ATTILA HÁRMAS KOPORSÓJÁT az új HUN főtáborhoz (a Szöged melletti Fehértó mellé). Itt az ŐSI PUSZTASZER szakrális hely közelében a szakrális tengelyen temették újra el méltó helyen.  ITT VOLT A MÁSODIK TEMETÉS.

 

Azt hogy innét a SZÖGEDI FEHÉR-TÓ PARTJA mellől továbbvitték-e ATTILA NAGY KIRÁLYUNK hármas-koporsóját a PILISBE, a másik több ezer éves szakrális központunkba, ma még nem lehet tudni.

Fehér-tó elhelyezkedése, területe NEM A JELENLEGI volt! Hanem a Fehér-tó Szeged irányba befelé egy szűkülő háromszög alakban (a műhold felvételen sötétzöld mély fekvésű terület) EGYBEFÜGGŐ TÓ RENDSZER volt, ami később mocsaras területté vált és egészen benyúlt Szeged északi részéig a mai Csongrádi sugárút melletti Makkosház városrészig, amelyet akkoriban hatalmas tölgyes erdő vett körül. A szögedi Nagyárvíz után emelt körtöltés mindezt kettévágta, ami a város árvízi védelmét biztosítja a mai napig.

Tehát a Fehér-tó déli része elért az általunk újra életre keltett VÉRTÓIG- amely a Fehér-tó része volt. És a kiszoruló földből megépített „SZÖGEDI HÖGYIG”, a sok ezer gyermek téli-karácsonyi örömét biztosító „SZÁNKÓZÓ DOMBIG” a mi KURGÁNUNKIG! Ezt igazolják továbbá az előkerült 1760-as katonai vízrajzi térképek is.

Majd ezt az egész területet, amely (több mint 30 éve szemét és döglerakó helyként szolgált) a VÉRTÓI SZÖGEDI NÉP ingyen, társadalmi munkában befásította, befüvesítette, és egy kulturált városrészt hozott létre TELJES NEMZETI ÖSSZEFOGÁSSAL, egy hittel és akarattal! Megjegyzés: a Vértói Történelmi Nemzeti emlékhely megvalósítása mellett fontos megemlítenünk, hogy a Vértó jelenleg műszakilag is rendkívül fontos létesítmény – a közel 70.000 fős lakótelep csapadékvíz elvezetésének egy késleltető „záportározója”. Eredetileg a záportározó eredeti tervezetének költségfedezetével a városi Tanács nem rendelkezett. Én és Firbás Zoltán mérnök, valamint feleségem Zsuzsanna asszony terveztük át az eredeti terveket oly formán, hogy az igényelt műszaki szükségességet is biztosítani lehessen. (Késleltető záportározó tó!) Így születethetett meg az áttervezésünk folyamán biztosítva az előírt műszaki igényt a Vértói domb és a Vér-tó, mint késleltető csapadék víztározózó. (Az új műszaki megoldással biztosítottuk, hogy a csapadékcsúcs és szennyvíz csúcs egybeesése esetén nem önti el Rókus városrészt a szennyvíz). Továbbá ezen új műszaki megoldással akkor számítva is (33év) több százmillió forintot takarítottunk meg Szeged városának. A munkát ingyen társadalmi munkában végeztük, köszönetet nem vártunk, a gyerekeinkért, a jövőért tettük, a teljes nemzet összefogásával.

 

Most térjünk vissza 1000-be az ún. ÁLLAMALAPÍTÁSUNKHOZ! Amikor VAJK (a majdani SZENT ISTVÁN) AZ ŐSI hitünket – a NAPKÖRÖSZTÉNYSÉGET – elhagyja, majd halála előtt megtér és országunkat Szűz Máriának „NAGYBOLDOGASSZONYUNKNAK” ajánlja fel. Amikor létrehozza a szövetséget a Római Katolikus Egyházzal, NEMZETÉT erővel és vérrel – az „ÚJ VALLÁSRA” KÉNYSZERÍTI. A táltos papjainkat 10.000 számra öleti meg, a lantosok kezét levágatja, nyelvüket elevenen kitépeti, a rovás író botokat begyűjtetteti és elégeti. VÁSZOLYT, az Árpád-házi örököst több évre börtönbe záratja és mikor halál előtt ráébred, hogy mit követett el a nemzete ellen, Vászolyt magához rendeli. Ezen szándékát felesége Gizella a német nő megtudván megelőzi, szemeit kiszúratja és fülébe forró ólmot öntet, hogy alkalmatlanná tegye az Árpád-házi vért a királyság elfoglalására.

A hun és a magyar nemzet sohasem volt pogány! Mindig egyistenhívő volt, az ősköröszténységet vallotta (a NAPKÖRÖSZTÉNYSÉGET, a manicheus vallást gyakorolta). A magyar nemzet sohasem volt kalandozó, rabló horda, mint ahogy azt a mai hazug állítás próbálja elhitetni. ATTILA királyunk Jézus hitű volt, négy nyelven beszélt, saját könyvtára volt és olyan fapalotában laktak, mint DEÉDESARANYASSZONY Fehértói melletti Fapalotája, amely egyetlen egy szög nélkül készült. Megjegezzük, hogy ekkor még Nyugaton az alsó neműt sem ismerték.

 

KOPPÁNY VEZÉR a legmeghatározóbban képviseli az ŐSI ANYAJOG TÖRVÉNYÉT, AZ ŐSI EGYISTEN HITET VALLÓ MAGYAROK – NAP-KÖRÖSZTÉNYSÉGÉT. Ellenáll az új zsidókereszténység vérrel és gyilkossággal történő felvételének. GÉZA halála utána a törvényes örökös ő volt. Koppány vezér és csapata Vajk ellenében felvonul. Koppányt aljas cselszövéssel becsalják Vajk (Szent István) táborába és ott kegyetlenül megölik „4-be vágatják” (a Jézus által hirdetett keresztényi szeretet???! jegyében ) és az ország 4 pontjára testmaradványait kiszögeltetik tanulságképpen, hogy mind így jár, aki ellene cselekszik, és nem veszi fel a zsidókereszténységet. Koppány csapatára ezt követően a német Gizella által behívott 30.000 német zsoldos rátámad és egy szálig őket megölte. Ezek a száraz történelmi tények.

István halála előtt Imre fiát magához rendeli és általa megköveti a magyarságot mert rájött „életművének” szörnyűségeire, becstelenségére. Imre herceget (Árpád-házi vér) a mai történelmi könyvek alapján egy vadászaton „egy vadkan” megtámadja és megöli. A vadkan nem volt más, mint Gizella felbérelt bérgyilkosai.

 

A MEGBOCSÁJTÓ SZER-ETET JEGYÉBEN tettem föl a Szögedi Vértói  KURGÁNUNKON  felállított  „MAGYAR ÉLETFÁRA” őt is, az egyik ág az övé, Vajké -„SZENT ISTVÁNÉ”, – vérünk JÉZUS-NAZÍR a pártus herceg a NAPKÖRÖSZTÉNY nagy tanítónk -TEST-VÉRÜNK, A SZER-ETET-VALLÁS igaz hite által meghirdetett  MEGBOCSÁJTÁS  jegyében!

 

Ezt a „MAGYAR ÉLETFÁT” 30 évvel ezelőtt megfaragtattam ÁSOTTHALMON, az Erdészeti Iskola fafaragó-táborában, TESTVÉREM, tanítóm, harcostársam, örök példaképem, MAKOVECZ IMRE magyar építész bíztatására, az elkészült Vértó és „szögedi högy” avatására, hogy feltehessük a koronát közös munkánkra.

 

Az ekkor elkészült MAGYAR ÉLETFÁT akkor sohasem tudtuk behozni, fölállítani, mert a beszállítás előtti nap éjszakáján az akkori hatalom 1 méteres darabokra fölvágatta, annak

okán, miszerint: „Amennyiben ezt Apró Juhász János Szeged városába behozza, olyan nemzeti érzéseket és magyar nemzeti tudatot kelthet föl, ami nem kívánatos, ezért elrendelem annak megsemmisítését.”. Jelenleg birtokunkban van az a Csongrád megyei kulturális bizottság elnöke által aláírt határozat, amely igazolja az akkori hatalom nemzetellenes cselekedeteit.

 

24 év után újra megfaragtattam, és TEST-VÉREIMMEL fölvittük a dombra a MAGYAR ÉLETFÁT,-NIMRÚDDAL-ATTILÁVAL-ŐSI ELEINKKEL-, A FÉNY OLTÁRÁT, AZ ŐSI TURULT, A SZÉKELYHIMNUSZ EMLÉKMŰVÉT (a világon elsőként állítottuk fel- és egyként áll ma is!). Rákóczynak, Kossuthnak, Baján Nagykagánnak és a Hazát – házat – védelmező hős eleinknek 8 KOPJAFÁT állítottunk föl, és mellé 8 TÖLGYFÁT ültettünk a szülőházukból hozott földbe! A szülőházukból hozott vízzel öntöztük meg a mi fáinkat, a mi ÉLETFÁINKAT! Mind a 8 tölgyfa ÉL az egykori tölgyes erdő és a SZÖGED – FEHÉRTÓ – VÉRTÓ partján – Makkosház városrészen. Majd aMagyar Nemzeti LobogótSzékely Nemzeti Lobogót és Szöged város zászlaját felhúztuk egy gyönyörű tavaszi napon a „Szögedi Högytetőn”, a mi KURGÁNUNKON!

Mi késztetett arra, hogy a Szegedi Kurgánt megvalósítsam és azon a valós Magyar Nemzeti Történelmi Emlékhelyet a teljes nemzet összefogásával létrehozzuk. Könnyen kijelenthető lenne, hogy ezt a több százmillió forint értékű munkát egyetlen forint állami támogatás nélkül elvégezzük és a fölsőbb EGYÖREG ISTENI akarat irányított. Ebben én hiszek, hogy erőt adott, annyi mocskolódás és megaláztatás után (az első Székely kaput felgyújtották? Koppány vezér karját és kardját háromszor letörték, szart kentek a magyar oltárra és az idegenkézben lévő sajtó minden lejáratási eszközt bevetett, hogy elhiteltelenítse az embert, az elszánt nemzeti összefogást és akaratot, de nem így volt! Az a szándék vezetett elsősorban, hogy rövid földi életem során mivel tudok hozzájárulni a közösségem megmaradásához és megismertessem az általam megismert valós történelmet. A másik fő motiváció a második fiúnk Apró Juhász Péter születését vártuk és elgondolkoztam, hogy mit tudok átadni fiaimnak örökül, mint apa, hogy abból erőt merítsenek, hitet és tudást merítsenek, hogy ők is átadhassák azt fiaiknak. Nincsenek véletlenek, később kisebbik fiam Apró Juhász Péter Magyarország hőse lett, aki egy téli napon az zajló Marosból a jégtáblák közül élete kockáztatásával egy édesanyát mentett ki és adott vissza fiának, amely sírva a parton ott hagyva ordította, hogy „ne hagyj itt édesanyám”.

 

Szöged jelentése KEZDÖT!!!! (lásd 1956,stb)

Áldás,
Apró Juhász János

Őrző