Szegedi Nemzeti Szolidaritási Nyilatkozat!

Szeged Megyei Jogú Város Közgyûlésének
A Magyar Nemzet Egyesítéséért!

SZEGEDI NEMZETI SZOLIDARITÁSI NYILATKOZAT!

Tisztelt Közgyûlés!


A trianoni országvesztést követõen Szeged határváros lett a volt Jugoszláviával, ma Szerbiával, valamint Romániával. Így különleges helyzete okán – Különleges szerepe és felelõssége is megnõtt – a jelenlegi határokon kívül rekedt majd hárommillió magyar nemzetrészünk, honfitársaink iránt.
Úgy a múltban, mint a jelenben, az utódállamokban létezõ, regnáló, majd letûnõ bizonyos politikai erõk egyfajta túszként tartották és tartják a magyarságot a saját szülõföldjükön és alázzák meg nap, mint nap. Az anyaországnak alkotmányos joga és kötelessége minden lehetõ eszközzel védelmet, támogatást nyújtani a határon túl rekedt nemzetrészeinknek!
Így helyzetébõl, tradíciójából fakadóan Szeged Városára is különleges feladat és felelõsség hárul ebben a kérdésben is. Aktualitása nem tûr halasztást.

Az egyesülõ Európa egyik legfõbb törekvése a létezõ határok átjárhatósága, légiesítése – az együttmûködés!

Az Unió mint egyesülést, összetartozást jelentõ fogalom magában kell, hogy hordozza a magyar nemzet ismételt egyesítését is! Nem csak kulturális, gazdasági értelemben, hanem identitástudatban honi és nemzetközi jogi alapokon is.

A világ, így Európa minden állama is elsõdlegesnek tekinti nemzeti érdekeit, a közösségi célok szem elõtt tartása mellett. Erre kötelez az alkotmány és minden regnáló kormány és parlament esküszövege. Ettõl Magyarország sem térhet el, mert több ezer éves kultúrával bíró nemzetünk elvész, fölolvad a globalista métely tengerében.

Az egészséges identitástudat (a hazához, a családhoz, nemzethez tartozás érzése) szabadítja föl mindazon alkotó energiákat, amellyel egyrészt gyarapították az egyetemes emberi értékeket, másrészt kivívták nemzetünk megbecsülését, elismerését a világban.

Irinyi, Asbóth, Szent-Györgyi Albert és végtelen a sor, amit hozzáadott értékként a nemzetek hasznára és javára az egyetemes emberiség oltására tettünk. Ennek folytatása az utódaink jövõje érdekében a megmaradás a legfõbb tétje és ma elsõdleges feladatunk!

Ma itt és most cselekednünk kell! Már naponta érkeznek hírek a határon túli magyarok megverésérõl, megaláztatásairól, otthonukból történõ fondorlatos elûzésérõl, megfélemlítéseikrõl. A több ezer éves magyar életteret õrlik föl a legalattomosabb módszerekkel. Ez nem az EURÓPAI norma, nem európai identitás, nem európai törekvés. Megálljt kell parancsolni, a nemzetünket és kultúránkat pusztító kezeknek, álságos, öncélú, kirekesztõ, intoleráns gondolatoknak és cselekedeteknek.

Éppen ezért felelõsségünk legteljesebb tudatában az alábbiak elfogadását kérem a Szeged Megyei Jogú Város Közgyûlésétõl, felelõsséggel élõ honfitársainktól.

A SZEGEDI 12 PONT

1. Szeged megyei Jogú város Közgyûlése mélységesen elítéli a határon túl rekedt és ott élõ nemzetrészünk mind egyéni, mind közösségét ért bármilyen támadást, atrocitást.

2. Szeged Megyei Jogú Város Közgyûlése, mint eddig, ez után is mindent el kíván követni és elkövet annak érdekében, hogy a Kárpát-medencében élõ népek -így a magyarságé is – identitása, nemzettudata erõsödjön és megmaradjon. Az együttmûködés, a békésség, a nemzetünk és egymás kölcsönös hasznára, javára törekvõ munkálkodás határozza meg mindennapi életünket, cselekedeteinket.

3. (Trv. javaslat) A Magyar Nemzet egy és oszthatatlan! Minden egyén és közösség, amely kifejezi magyar identitástudatát, és cselekvõen tesz az egységes magyar nemzet érdekében, azt a közösségünk részének, illetve tagjának kell tekinteni!

4. Szeged Megyei Jogú Város közgyûlése támogatja, kéri, illetve elvárja, hogy a szomszédos országokban élõ magyarság elsõ lépésként – az európai szokás és jogrendszer, valamint a már elfogadott normák alapján – teljes körû autonómiát kapjon – az utódállamok mindenkori hatalmi tényezõitõl, törvényhozásaitól!

5. (Trv. javaslat) Szeged Megyei Jogú Város Közgyûlése kezdeményezi országgyûlési képviselõin keresztül, hogy törvényjavaslat készüljön (haladéktalanul!) a határon túli magyarság védelme és a kettõs állampolgárságról, avagy a külhoni magyarok magyar állampolgárságának – kérelmükre kedvezményes honosítással történõ – visszaállításáról, egyben biztosítva mindazon jogokat és kötelezettségeket, amelyek az anyaországban élõ magyar állampolgárokra vonatkoznak! Ez alanyi jog és nem a nemzet egy részének hangulati döntése.

6. Trv. javaslat)) Egyben a fenti pont alapján Magyarország, illetve a Magyar Állam haladéktalanul biztosítsa a határon túl élõ magyarság számára a mindazon jogi védelmet, ami az egységes nemzetet, mint közösséget, mint egyént, megilleti! A kettõs állampolgárság egyben védelmet is jelent a külhoni magyarságnak, de egyben „hidat” is képez az adott, illetve érintett két nemzet, nemzetek között. Ez a valódi európai egyesülési törekvés, a nemzetek közötti béke és barátság igaz garanciája! Ez zárhatja le a korábbi történelmi Európát és azok nemzeteit megosztó, alapjaiban igazságtalan és rossz döntéseket, diktátumokat.

7. A nemzeti és nemzetközi szolidaritás elve alapján Szeged Megyei Jogú Város Közgyûlése kiáll a világ bármely nemzete, a nemzet tagját képezõ egyén érdeke ellen, sérelmére elkövetett bármilyen jellegû igazságtalan atrocitás ellen, és célja elérése érdekében a lehetõségében álló minden eszközt felhasznál, igénybe vesz.

8. (Trv. javaslat) Szeged Megyei Jogú Város Közgyûlése javasolja, a leendõ törvényjavaslat tartalmára vonatkozóan, miszerint mindazon személy vagy csoport (a probléma lokalitása estén), amely indok és ok nélkül a határon túl élõ magyar közösséget, egyént, nemzeti jelképet annak sérelmére bizonyíthatóan bántalmaz, megaláz, ellehetetlenít, a cselekmény súlyától függõen idõszakosan 5-10 évre, illetve mindörökre Magyarország államából tiltassék ki, nemkívánatos személynek minõsítessék.

9. Szeged Megyei Jogú Város Közgyûlése javasolja, elfogadja, illetve elvárja, hogy mindazok a határon túli partnerei, amelyekkel ez idáig is jó munkakapcsolatot épített ki és ápol, az elfogadott európai egyetemes emberi normák, elvek, valamint a nemzeti, nemzetközi szolidaritás elve alapján minden eszközzel biztosítsák a hatás és jogkörükbe tartozó területeken élõ magyarság egyetemes emberi és saját nemzetéhez fûzõdõ jogait.

10. (Trv. javaslat) Szeged Megyei Jogú Város Közgyûlése javasolja, illetve elfogadja, az elõterjesztést, miszerint a Magyar Országgyûlés és törvényhozás részére az országgyûlési képviselõin keresztül kerüljön elõterjesztés a Magyar Nemzet Egyesülésének Napjának 2006 (majd minden év) december 24-i Nemzeti Ünnepként történõ kijelölésére.

11. Szeged Megyei Jogú Város Közgyûlése egyben fölkéri Szeged, illetve Csongrád megye országgyûlési képviselõit (párthovatartozástól függetlenül) kezdeményezve, egyben példát mutatva (széthúzás és az állandósult egymás gyalázása helyett), hogy az elvárható nemzeti minimum érdekében legyenek képesek jövõt építõen összefogni és ezen törvényjavaslatot közösen összeállítani és a törvényhozás elé elõterjeszteni.

12. Szeged Megyei Jogú Város Közgyûlése példamutatásként elhatározza, hogy (pártállástól függetlenül, egységben) a fent megfogalmazottak szellemében:

* Az elfogadott Szegedi Nemzeti Szolidaritási Nyilatkozat alkalmából,
* Közösen egy emlékfát ültetnek el, majd a városhoz, annak történelmi, szellemi múltjához, rangjához méltó, emlékparkot alakítanak ki. Az emlékparkban emlékmûvet, ÉLETFÁT állítanak föl.
* E közös cél elérése, végrehajtása érdekében a mai napon 3 tagú ad hoc bizottságot jelölnek ki.

A nemzeti egység és szolidaritás jegyében kérem Szeged Megyei Jogú Város Közgyûlését, fogadja el elõterjesztésemet és hozzon határozatot a határon túli magyarság védelme és a Magyar Nemzet Egyesülésének Napja – mint Nemzeti Ünnep – fölterjesztésére. Kérje föl országgyûlési képviselõit – párthovatartozástól függetlenül -, hogy közösen törvényi javaslatot készítsenek a fenti elõterjesztés illetve határozati javaslat szellemében.

A Magyar Nemzet Egyesülésének napja minden év december 24-én (szent este napján) kerüljön megünneplésre a világ minden magyarja számára. Magyarországon pedig Nemzeti Ünnep státusza legyen.
Méltón emlékezzen az utókor a ma felelõsen cselekvõ, a holnapért tevõ, történelmet író vezetõire.

A jelenlegi felelõs magyar vezetõk bölcselete tegye az ismét egyesülõ magyar nemzet karácsonyi asztalára a szeretet, az összetartozás és a nemzeti szolidaritás önzetlen ajándékát, az újjászületés jegyében!

TISZTELT KÖZGYÛLÉS! FELELÕS KÉPVISELÕTÁRSAIM! A MAGYAR NEMZET MEGMARADÁSA A TÉT!

Apró Juhász János
független önkormányzati képviselõ

Szeged, 2006. január 23.

KIVONAT

Szeged Megyei Jogú Város Közgyûlése 2006 év………hó ……..napján tartott
ülésének jegyzõkönyvébõl.

H A T Á R O Z A T

Szeged Megyei Jogú Város Közgyûlése MEGTÁRGYALTA Apró Juhász János egyéni független képviselõ „Egyéni független képviselõi indítvány a Szegedi Nemzeti Szolidaritási Nyilatkozat” tárgyú……………számú elõterjesztését és a következõ határozatot hozta:

A SZEGEDI 12 PONT

1. Szeged megyei Jogú város Közgyûlése mélységesen elítéli a határon túl rekedt és ott élõ nemzetrészünk mind egyéni, mind közösségét ért bármilyen támadást, atrocitást.

2. Szeged Megyei Jogú Város Közgyûlése, mit eddig, ez után is mindent el kíván követni és elkövet annak érdekében, hogy a Kárpát-medencében élõ népek -így a magyarságé is – identitása, nemzettudata erõsödjön és megmaradjon. Az együttmûködés, a békésség, a nemzetünk és egymás kölcsönös hasznára, javára törekvõ munkálkodás határozza meg mindennapi életünket, cselekedeteinket.

3. (Trv. javaslat) A Magyar Nemzet egy és oszthatatlan! Minden egyén és közösség, amely kifejezi magyar identitástudatát, és cselekvõen tesz az egységes magyar nemzet érdekében, azt a közösségünk részének, illetve tagjának kell tekinteni!

4. Szeged Megyei Jogú Város közgyûlése támogatja, kéri, illetve elvárja, hogy a szomszédos országokban élõ magyarság elsõ lépésként – az európai szokás és jogrendszer, valamint a már elfogadott normák alapján – teljes körû autonómiát kapjon – az utódállamok mindenkori hatalmi tényezõitõl, törvényhozásaitól!

5. (Trv. javaslat) Szeged Megyei Jogú Város Közgyûlése kezdeményezi országgyûlési képviselõin keresztül, hogy törvényjavaslat készüljön (haladéktalanul!) a határon túli magyarság vádelme és a kettõs állampolgárságról, avagy a külhoni magyarok, magyar állampolgárságának – kérelmükre kedvezményes honosítással történõ – visszaállításáról, egyben biztosítva mindazon jogokat és kötelezettségeket, amelyek az anyaországban élõ magyar állampolgárokra vonatkoznak! Ez alanyi jog és nem a nemzet egy részének hangulati döntése.

6. (Trv. javaslat) Egyben a fenti pont alapján Magyarország, illetve a Magyar Állam haladéktalanul biztosítsa a határon túl élõ magyarság számára a mindazon jogi védelmet, ami az egységes nemzetet, mint közösséget, mint egyént, megilleti! A kettõs állampolgárság egyben védelmet is jelent a külhoni magyarságnak, de egyben „hidat” is képez az adott, illetve érintett két nemzet, nemzetek között. Ez a valódi európai egyesülési törekvés, a nemzetek közötti béke és barátság igaz garanciája! Ez zárhatja le a korábbi történelmi Európát és azok nemzeteit megosztó, alapjaiban igazságtalan és rossz döntéseket, diktátumokat.

7. A nemzeti és nemzetközi szolidaritás elve alapján Szeged Megyei Jogú Város Közgyûlése kiáll a világ bármely nemzete, a nemzet tagját képezõ egyén érdeke ellen, sérelmére elkövetett bármilyen jellegû igazságtalan atrocitás ellen, és célja elérése érdekében a lehetõségében álló minden eszközt felhasznál, igénybe vesz.

8. (Trv. javaslat) Szeged Megyei Jogú Város Közgyûlése javasolja, a leendõ törvényjavaslat tartalmára vonatkozóan, miszerint mindazon személy vagy csoport (a probléma lokalitása estén), amely indok és ok nélkül a határon túl élõ magyar közösséget, egyént, nemzeti jelképet annak sérelmére bizonyíthatóan bántalmaz, megaláz, ellehetetlenít, a cselekmény súlyától függõen idõszakosan 5-10 évre, illetve mindörökre Magyarország államából tiltassék ki, nemkívánatos személynek minõsítessék.

9. Szeged Megyei Jogú Város Közgyûlése javasolja, elfogadja, illetve elvárja, hogy mindazok a határon túli partnerei, amelyekkel ez idáig is jó munkakapcsolatot épített ki és ápol, az elfogadott európai egyetemes emberi normák, elvek, valamint a nemzeti, nemzetközi szolidaritás elve alapján minden eszközzel biztosítsák a hatás és jogkörükbe tartozó területeken élõ magyarság egyetemes emberi és saját nemzetéhez fûzõdõ jogait.

10. (Trv. javaslat) Szeged Megyei Jogú Város Közgyûlése javasolja, illetve elfogadja, az elõterjesztést, miszerint a Magyar Országgyûlés és törvényhozás részére az országgyûlési képviselõin keresztül kerüljön elõterjesztés a Magyar Nemzet Egyesülésének Napjának 2006. (majd minden év) december 24-i nemzeti ünnepként történõ kijelölésére.

11. Szeged Megyei Jogú Város Közgyûlése egyben fölkéri Szeged, illetve Csongrád megye országgyûlési képviselõit, (párthovatartozástól függetlenül) kezdeményezve, egyben példát mutatva (széthúzás és az állandósult egymás gyalázása helyett), hogy az elvárható nemzeti minimum érdekében legyenek képesek jövõt építõen összefogni és ezen törvényjavaslatot közösen összeállítani és a törvényhozás elé elõterjeszteni.

12. Szeged Megyei Jogú Város Közgyûlése példamutatásként elhatározza, hogy (pártállástól függetlenül, egységben) a fent megfogalmazottak szellemében:

* Az elfogadott Szegedi Nemzeti Szolidaritási Nyilatkozat alkalmából,
* Közösen egy emlékfát ültetnek el, majd a városhoz, annak történelmi, szellemi múltjához, rangjához méltó, emlékparkot alakítanak ki. Az emlékparkban emlékmûvet, ÉLETFÁT állítanak föl.
* E közös cél elérése, végrehajtása érdekében a mai napon 3 tagú ad. hoc. bizottságot jelölnek ki.

Szeged Megyei Jogú Város Közgyûlése elfogadja az elõterjesztésben szereplõ indítványt, miszerint a Magyar Országgyûlés és Törvényhozás részére készüljön törvényelõterjesztés a Szegedi Nemzeti Szolidaritási Nyilatkozatban foglaltak végrehajtására.

A Közgyûlés egyben fölkéri Szeged Megyei Jogú Város és Csongrád megye országgyûlési képviselõit ( párthovatartozástól függetlenül) , hogy jogkörükkel élve a törvényjavaslatot készítsék elõ, és a Magyar Országgyûléshez nyújtsák be.

Az ad. hoc. bizottság választott tagjai:

Elnök:……………………………..
Tag:……………………………….
Tag:……………………………….

Határidõ: azonnal

Errõl a tisztségviselõket, a jegyzõt, a Jegyzõi Irodát , Szeged Megyei Jogú Város Közgyûlésének tagjait, és Szeged Megyei Jogú Város, valamint Csongrád megye Országgyûlési Képviselõit a megfelelõ módon értesíti.

Dr. Mózes Ervin
jegyzõ

Dr. Botka László
polgármester

Szeged, 2006. január 23.