Egyesületi alapszabály

Független Városi Szövetség - Magyar Egyesület

FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG

– MAGYAR EGYESÜLET –

ALAPSZABÁLY

 

A Független Városi Szövetség — Magyar Egyesület — Szeged, Szent-Györgyi Albert u. 2. közgyűlése az Egyesület alapszabályát a következőkben állapítják meg.

Ezen alapszabály a benne meghatározott célkitűzéseknek megfelelően biztosítja a szervezet demokratikus, önkormányzati elven alapuló működését, elősegíti a tagok jogainak és kötelességeinek érvényesülését.

 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Az egyesület neve:                                    Független Városi Szövetség — Magyar Egyesület

1.2. Az egyesület rövidített neve:                    FVSZ — Magyar Egyesület —

1.3. Az egyesület székhelye:                             6726. Szeged, Szent-Györgyi Albert u. 2.

1.4. Az egyesület működési területe:                az ország egész területe

1.5. Az egyesület működési feltételei:               az egyesület kiadásait tagdíjakból, valamint természetes és jogi személyek adományaiból fedezi.

Az egyesület önkormányzati elven működő érdekvédelmi és érdekképviseleti, társadalmi szervezet. Az egyesület jogi személy.

 

2. AZ EGYESÜLET CÉLJA

Az egyesület célja fajtól, nemtől, vallási és felekezeti hozzátartozástól függetlenül olyan helyi civil társadalmi szervezet működése, amely

a) a nemzeti összefogás igényével kívánja elősegíteni az egyének és a helyi társadalom alkotó erejének kibontakoztatását. Az egyesület tagjai tudásukkal, tapasztalatukkal cselekvően járulnak hozzá egy olyan társadalomépítő folyamathoz, amely záloga lehet a jövő nemzedéke biztonságának, nemzetmegtartó erejének.

b) közreműködik a dél-alföldi régió és Szeged terület- és városfejlesztésével kapcsolatos döntések előkészítésében és lehetőség szerinti megvalósításában.

 

3. AZ EGYESÜLETI TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE

3.1. Az egyesület rendes tagja —a továbbiakban: tag- lehet, minden olyan természetes és jogi személy, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, az alapszabályt aláírja, a közgyűlés által meghatározott tagdíjat befizeti és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre. Az egyesületi tagfelvétel kérdésében a vezetőség dönt. Az esetleges elutasító határozat ellen, az érintett közgyűléshez fordulhat.

Az egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, a kapott támogatást a lehető legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél megvalósítására fordítja.

3.2. Az egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki adományaival segíti az egyesület munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni.

3.3. Az egyesület tiszteletbeli tagjává az a természetes személy választható, aki az egyesület tevékenységével összefüggő területen kimagasló tevékenységet fejtett ki.

3.4. Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával (jogi személy esetén megszűnésével), kilépésével vagy kizárással, ha a tag 3 éven keresztül nem vesz részt az egyesület munkájában és távolmaradását nem is indokolja.

3.5. A kilépést írásban kell közölni az egyesület vezetőségével.

3.6. A közgyűlés a jelenlévő tagok kétharmados szótöbbséggel hozott határozatával kizárhatja az egyesületnek azon tagját, aki az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét.

 

4. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. Az egyesület tagjai —a pártoló és tiszteletbeli tagok kivételével- azonos szavazati joggal rendelkeznek.

a) részt vehetnek az egyesület tevékenységében és rendezvényein

b) választhatnak és választhatók a társadalmi szervezet szerveibe

c) kötelesek eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelezettségeiknek

Szavazati jogát minden tag csak személyesen gyakorolhatja. A pártoló és tiszteletbeli tagok a közgyűlésen tanácskozási joggal jelen lehetnek, felszólalhatnak, a hozandó döntésekre vonatkozóan javaslattal élhetnek, véleményt nyilváníthatnak. Az egyesület tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása, a közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében.

Tisztségviselőül a rendes tagok közül csak magyar állampolgár, vagy tartózkodási illetve letelepedési engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár választható, amennyiben a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva. Az egyesület tisztségviselői: a vezetőség, valamint az ellenőrző bizottság tagjai.

 

5. AZ EGYESÜLET SZER VEL KÖZGYŰLÉS ÉS TISZTSÉGVISELŐK

5.1. Az egyesület szervei:

a) közgyűlés

b) vezetőség

c) ellenőrző bizottság

 

5.2.1 Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége, amely az egyesületet érintő minden kérdésben dönthet.

5.2.2. A közgyűlést a vezetőség hívja össze. A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni Úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább 15 napi időköznek kell lennie. Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani. Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada vagy a tisztségviselők bármelyike az ok és a cél megjelölésével azt igényli. A közgyűlésről a.fentiek szerint az egyesület pártoló és tiszteletbeli tagjait a meghívó megküldésével értesíteni kell azzal a felhívással, hogy azon tanácskozási jogkörrel részt vehetnek.

5.2.3. A közgyűlés határozatképes, ha legalább a tagság fele jelen van. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlést az eredeti — határozatképtelenség miatt elmaradt — közgyűlés időpontját követő, és a vezetőség által meghatározott időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti közgyűlés meghívójában is megjelölhető.

5.2.4. A közgyűlés —eltérő rendelkezés hiányában— határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén a javaslatot elutasítottnak kell tekinteni.

5.2.5. Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik

 • elnökhelyettesek és egyéb tisztségviselők megválasztása,
 • a vezetőség éves beszámolójának elfogadása,
 • az alapszabály megállapítása és módosítása,
 • az éves költségvetés megállapítása,
 • az egyesület más egyesülettel való egyesülésének, illetőleg feloszlásának és kimondása. –döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály a kizárólagos hatáskörébe utal.

Az alapszabály módosításához, a tag kizárásához és az egyesület feloszlásának (egyesülés, megszűnés) kimondásához a jelenlévő tagok kétharmadának szavazata (minősített többség) szükséges.

5.3. Az egyesület vezetését a közgyűlés által nyílt szavazással 5 évre választott 5 tagú vezetőség látja el.

5.3.1 A vezetőség tagjai:

 • elnök
 • 2 fő elnökhelyettes
 • gazdasági vezető
 • ifjúsági tagozatvezető

5.3.2 A vezetőség tagjai az egyesület tisztségviselői.

5.3.3. Két közgyűlés közötti időben a vezetőség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen beszámolni köteles.

5.3.4. A vezetőség feladatai:

a) közgyűlés összehívása

b) az egyesület folyamatos működésének irányítása és szervezése

c) közgyűlés határozatainak végrehajtása

d) éves költségvetés kidolgozása

e) döntés minden olyan ügyben, ami nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe

5.3.5. A vezetőség 3 tag jelenléte esetén határozatképes. A vezetőség szükség szerint — de legalább évente négyszer — ülést tart, melyet az elnök hív össze. A vezetőség ülésére tagjait a napirend közlésével írásban meghívni akként, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie. A vezetőség üléséről a fentiek szerint az egyesület ellenőrző bizottságának tagjait a meghívó megküldésével értesíteni kell azzal a felhívással, hogy azon tanácskozási jogkörrel vegyenek részt. A vezetőség köteles az ellenőrző bizottság által javasolt kérdéseket a legközelebbi ülésén napirendre tűzni.

 

5.3.6. A vezetőség ügyrendjét maga határozza meg, döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elutasítottnak kell tekinteni.

 

5.3.7. Az elnök jogai és kötelezettségei:

 • önálló aláírási joggal az egyesületnek hatóságok, harmadik személyek előtti képviselete
 • harmadik személyekkel szerződések megkötése
 • a közgyűlés és a vezetőség üléseinek összehívása
 • levezető elnökként a közgyűlés és a vezetőség üléseinek vezetése
 • a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt összeg kezelését, illetve felhasználásának ellenőrzése
 • az egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenőrzése
 • a közgyűlés és a vezetőség által rá bízott feladatok ellátása
 • beszámol a két közgyűlés, illetve két vezetőségi ülés közötti időszakban hozott döntéseiről, valamint az egyesülettel kapcsolatos eseményekről
 • pénzügyi kötelezettségvállalást a gazdasági vezető ellenjegyzésével tehet.

5.3.8. Az elnökhelyettesek jogai és kötelezettségei:

 • az elnök akadályoztatása esetén együttesen ellátják az elnöki feladatokat.

5.3.9. A gazdasági vezető jogai és kötelességei:

 • az egyesület pénzállományának kezelése, pénztárosi teendők ellátása
 • a számlák kezelése és nyilvántartása
 • a pénztárkönyv vezetése
 • mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén az elnök értesítése
 • a számlák hitelességének ellenőrzése

5.3.10. Ifjúsági tagozatvezető:

Tevékenysége az ifjúsággal kapcsolatos egyesületen belüli nevelési koordinációs, érdekvédelmi feladatok ellátása és más ifjúsági szervezetekkel való kapcsolattartás. 5.4.1 Ellenőrző bizottság

Az ellenőrző bizottság három tagból áll, elnökét és két tagját a közgyűlés, a jelenlevő tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással, tagjai közül 5 év időtartamra választja. Az ellenőrző bizottság tagjai tisztségviselőnek minősülnek, tagjai nem lehetnek a vezetőség tagjai.

Az ellenőrző bizottság tanácskozási joggal részt vesz a vezetőség ülésein, ott felszólalhat, a hozandó döntésekre és döntésekkel kapcsolatban javaslatot, észrevételt tehet.

Az ellenőrző bizottság figyelemmel kíséri az egyesület szabályszerű működését, ellenőrzi az egyesület pénzügyi gazdálkodását, megvizsgálja, és előzetesen véleményezi az egyesület költségvetését.

Az ellenőrző bizottság feladata az egyesület törvényes működésének ellenőrzése. Ha az ellenőrző bizottság azt észleli, hogy az egyesület vezetőségének valamely cselekménye, az egyesület valamely határozata jelen alapszabály rendelkezéseibe, vagy jogszabályba ütközik, akkor haladéktalanul összehívja az egyesület közgyűlését. Az ellenőrző bizottság tevékenységéről jelentést tesz a közgyűlésnek.

Az ellenőrző bizottság üléseit szükség szerint —évente legalább két alkalommal- a bizottság elnöke köteles összehívni. Az ellenőrző bizottság szavazatait szótöbbséggel hozza, egyebekben ügyrendjét maga állapítja meg.

5.5.1. A közgyűlés, valamint a vezetőség az üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek az adott ülésen hozott döntéseken túlmenően minden lényeges kérdést, felvetést, hozzászólást, észrevételt tartalmaznia kell. A közgyűlési jegyzőkönyvet az elnök és erre kijelölt két hitelesítő tag írja alá, a vezetőségi ülés jegyzőkönyvét az elnök és az erre kijelölt hitelesítő tag írja alá.

5.5.2. A közgyűlés elnöke köteles a közgyűlés által hozott határozatokat haladéktalanul bejegyezni a „határozatok könyvébe”, a bejegyzést a jegyzőkönyvet is hitelesítő két tag hitelesíti.

5.5.3. Az egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait a vezetőség első ülésén erre kijelölt vezetőségi tag (titkár) őrzi és kezeli, akinek kötelessége a közgyűlés és a vezetőség által hozott döntések, valamint az egyesület tagjai, a tiszteletbeli és pártoló tagjaival kapcsolatos nyilvántartás naprakész vezetése is.

 

6. AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE

6.1. Az egyesület képviseletére az elnök önállóan jogosult.

6.2. A bankszámla felett az elnök a gazdasági vezetővel együttesen jogosult rendelkezni.

 

 

7. AZ EGYESÜLET VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA

7.1. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés és a működés során szerzett vagyon az egyesület vagyonát képezi. Az egyesület vagyona a tagok között nem osztható fel, a tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.

7.2. Az egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekkel gazdálkodik. Az egyesület, gazdálkodása során nyereségre nem törekszik. A tagsági díjakat az egyesület elsősorban — fenntartási, – ügyviteli költségek, valamint az egyesületet terhelő járadékok és adók megfizetésére használja fel.

7.3. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok felelőssége tagdíjbefizetésük mértékéig terjed.

7.4. Az egyesület célja megvalósítása érdekében gazdasági- vállalkozási tevékenységet is folytathat.

7.5. Az egyesület megszűnése esetén vagyonáról a közgyűlés rendelkezik. Ha a vagyon hovafordításáról a közgyűlés nem rendelkezik, továbbá ha az egyesület feloszlatással szűnik meg, vagy a felügyelő szerv ennek megszűnését állapítja meg, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül és azt közérdekű célra kell fordítani.

7.6. Az egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerint üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzleti év végén le kell zárni. Az üzleti év végével a vezetőség az egyesület gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít.

 

 

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1. Az egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.

8.2. Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv —továbbiakban: Etv.- 10.§ (1) bekezdésében foglalt rendelkezése szerint az egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag —a tudomásra jutástól számított harminc napon belül a bíróság előtt megtámadhatja

8.3. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az Etv., valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, valamint az egyesület közgyűlési határozatai az irányadók.

Szeged, 2006. július 6.

 

TELEKNÉ TÓTH ANNA 

 

BÁNYAI JÁNOS 

 

FODORNÉ TANÁCS IBOLYA 

 

 

FODOR GÉZA

 

 

DR. BENE GÁBOR

 

 

APRÓ-JUHÁSZ LÁSZLÓ

 

 

JANTÓ SÁNDOR

 

 

TIRINGER BÁLINT

 

 

SZÁLAI ANITA

 

 

ÁCS GYÖRGY

 

 

SZEGEDI ISTVÁN

 

 

VÖRÖS IMRE

 

 

BAGHY ANDREA

 

 

APRÓ-JUHÁSZ JÁNOS elnök

 

Az egyesületi alapszabály .pdf formátumban erre a linkre történő kattintással tölthető le.